KOMPAS pre kolektívy s deťmi z Ukrajiny

Cieľom tejto 5 týždňovej intervenčnej metodiky je v kolektívoch s deťmi z Ukrajiny posilniť prežívanie príjemných emócií a podporiť prosociálne zručnosti. Všetky aktivity v metodike sú v slovenskom a ukrajinskom jazyku vrátane fonetického prepisu.
Aktivity v metodike počas 5-týždňov podporujú: radosť, pokoj a vďačnosť, zvládanie hnevu, láskavosť, spoluprácu a pozitívny postoj k ľudskej rozmanitosti.

PRE KOHO JE METODIKA URČENÁ?

  • učiteľov a učiteľky základných škôl;
  • vedúcich a vedúce neformálnych detských skupín;
  • vychovávateľov a vychovávateľky v školských kluboch detí;
  • pracovníkov a pracovníčky centier voľného času;
  • pracovníkov a pracovníčky mimovládnych organizácií, ktoré sa venujú deťom v azylových centrách, dočasných ubytovacích zariadeniach a pod.
Metodika bola zahrnutá v odporúčaniach Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie pre letné školy s deťmi z Ukrajiny.

KOMPAS pre zvládanie náročných situácií poskytujeme bezplatne.
Po vyplnení formulára Vám zašleme etický kódex práce s KOMPAS-om.Po jeho podpise Vám zašleme .pdf verziu aj s video-tréningom.