Čo robíme?

Od mája 2021 vyvíjame a realizujeme  program rozvoja sociálnej a emocionálnej gramotnosti pre 1.stupeň ZŠ  s cieľom zaviesť tento program na všetky stupne škôl na Slovensku.

Program tvoríme a realizujeme v spolupráci s expertmi na základe najnovších poznatkov z psychológie, neurovedy, zahraničnej dobrej praxe a po pilotnom overení v prostredí škôl naprieč Slovenskom. Od septembra 2022 bude do programu Kompas zapojených 13 škôl.

V júli 2022 sme vytvorili dodatočnú, dvojjazyčnú metodiku pre zvládanie náročných situácií spojených s dopadmi pandémie a vojny na Ukrajine.

V auguste 2022 sme boli vybrané medzi účastníkov tréningového programu pre inovatívne projekty vo vzdelávaní "EDUakcelerátor" , ktorý realizuje Nadácia Pontis.

Na stránke pracujeme. Ak nenájdete, čo práve hľadáte, rady Vám odpovieme: lenka@kompaspredeti.sk

Inkluzívna ľahko použiteľná metodika KOMPAS

Metodika Kompas dáva učiteľom a učiteľkám kompletné návody, nástroje a aktivity pre rozvoj sociálnych a emocionálnych zručností v triedach. Aktivity v metodike sú rozdelené do celkov zameraných na konkrétnu emóciu, medziľudské, alebo charakterové zručnosti. Každý celok trvá 2 týždne, aktivity sa realizujú priamo v triede - 4x15minút a 2x45minút v jednom celku.

Podpora a rozvoj učiteľov

 • online školenia zamerané na duševné zdravie učiteľov a prácu s emóciami, okruh vplyvu, prechádzanie vyhoreniu a prácu s metodikou (na začiatku šk.roka v rozsahu 12 hodín)
 • online podporné skupiny vedené psychologičkou umožňujúce poskytnutie odbornej rady a vzájomné zdieľanie skúseností (raz mesačne).

Zapojenie rodiny

 • pracovné listy (v slovenskom, rómskom, maďarskom a ukrajinskom jazyku) pre rodiny s ľahkými a rýchlymi aktivitami zameranými na rozvoj emocionálnych zručností.
 • materiály, ktorými učitelia a učiteľky informujú rodičov o metodike a programe Kompas.
 • rýchly nástroj (1 A4) pre vlastnú prácu s emóciami pre rodičov.

Intervencie pre zvládanie náročných situácií

 • 5 týždňová  metodika zameraná na zvládanie náročných situácií - posilnenie pozitívnych prežívaní a láskavosti a zvládanie smútku a hnevu (v slovenskom a ukrajinskom jazyku)
 • konkrétne návody pre schopnosť okamžite regulovať svoje emócie a vyhľadať adekvátnu pomoc v náročných situáciách pre učiteľov a učiteľky (súčasť celoročnej metodiky).

Výsledky pilotného overenia programu v praxi

Úspešne otestovaná použiteľnosť metodiky

100% zapojených škôl pokračovalo v II. pilote.

 • Už po piatich týždňoch dokázali deti na škole v Lutile správne pomenovať emócie u svojich spolužiakov.
 • Metodika dala podľa spätných väzieb okamžité nástroje na upokojenie detí cez pomenovanie vlastných emócií.

Úspešne otestovaná funkčnosť programu

100% zapojených škôl pokračuje v celoročnom programe

DOPAD 2. pilotu KOMPASU PO 5 MESIACOCH:

 • 92% detí pomohol pomenovať bezpečné spôsoby zvládania emócií.
 • 78% detí pomohol prejaviť láskavosť k druhému a k sebe.
 • 70% detí pomohol aktívne počúvať učiteľa.
 • 92% učiteliek pomohol zvládať náročné situácie žiakov.
 • 85% učiteliek pomohol cítiť sa príjemnejšie v triede.
 • 85% učiteliek pomohol zvládať stresové situácie, zlepšiť si duševné zdravie a porozumieť vlastným emóciám...

Spätné väzby učiteliek po II.pilote

"Mám žiaka, u ktorého nastal neskutočný obrat. Ja som bola sama prekvapená, lebo som doteraz nevedela nájsť spôsob, ako s jeho prejavmi pracovať. Sedeli sme s rodičmi aj podporným tímom a nepomohlo to. Vďaka aktivitám v Kompase si dokázal uvedomiť, prežiť, premyslieť a sám nájsť spôsob, ako svoje emócie zvládať."

"Veľký úspech mala aktivita „umývacia linka“. Deti si navzájom o sebe hovorili pozitíva a aktivitu skončili tým, že by sme si ich mali hovoriť každý deň. Po aktivite mal každý obrovský úsmev od ucha k uchu, každý sa tešil z toho, čo počul o sebe od tých druhých. Každý bol šťastný, radostný a hrdý, že je práve on v niečom dobrý. Podľa mňa to v tých deťoch zostalo a zostane veľmi dlho."
(ZŠ Budimír)

Dlhodobá vízia a najbližšie kroky

Našou víziou je, aby všetky školy na Slovensku rozvíjali sociálne a emocionálne zručností detí a prispeli tak k zdravšej, láskavejšej a spokojnejšej spoločnosti. 
V školskom roku 2022/2023 spúšťame celoročný program KOMPAS na 13 školách so zapojením 44 učiteľov a približne 1300 detí. 
Zároveň vyvíjame metodiku pre materské školy a 2.stupeň základných škôl. 

PREČO ROZVOJ SOCIÁLNYCH A EMOCIONÁLNYCH ZRUČNOSTÍ?

DETI

 • Slovenské deti v školách patria spomedzi krajín OECD medzi najnešťastnejšie, horšie je na tom už len Kórea a Česká republika (PISA 2021).
 • Viac než polovica školákov vo veku 15 rokov má problémy s emóciami, koncentráciou či správaním (HBSC 2017/2018).
 • Deti z chudobných rodín majú 9x väčšiu pravdepodobnosť traumatických zážitkov s dopadom na výkon v škole a následnými duševnými problémami.

UČITEĽKY A UČITELIA

 • Štúdie TALIS a PISA dokázali prepojenosť psychickej pohody učiteľov a žiakov.
 • Výsledky Štátnej školskej inšpekcie posledných rokov informujú o zhoršujúcich sa vzťahoch medzi žiakmi a učiteľmi.
 • Viac ako 95 % učiteľov pociťuje vo svojej práci stres v rôznej intenzite (Teacher well-being index 2020)

SPOLOČNOSŤ

 •  Emocionálna inteligencia a sociálne zručnosti už teraz patria medzi najpotrebnejšie zručnosti na trhu práce a že tento trend bude narastať.
 • Na Slovensku už teraz trpí depresiou každý pätnásty človek. Odborníci však upozorňujú, že situácia po pandémii ochorenia Covid-19 bude pravdepodobne ešte horšia.

PREČO JE ROZVOJ SOCIÁLNYCH A EMOCIONÁLNYCH ZRUČNOSTÍ POTREBNÝ PRÁVE TERAZ?

 • Násobný nárast psychických problémov detí v dôsledku pandémie.
 • Takmer 50% žiakov zo SZP nezapojených do online výučby (dopady na duševné zdravie, schopnosť komunikovať, budovať vzťahy, riešiť spory). 
 • Potreba intervencií zameraných na spracovanie emócií spojených s vojnou a potreba posilenenia zručností pre budovanie zdravých vzťahov v kolektíve - podpora inklúzie.  
 • Vytvorenie programu a metodiky pre sociálne a emocionálne zručnosti je v súlade s prioritami kurikulárnej reformy.

Kto sme?

Anna Viľchová

Iniciátorka projektu

Absolventka rozvojového manažmentu na LSE, dva roky učila v Rokycanoch cez program Teach for Slovakia, aktuálne je súčasťou pracovnej skupiny ku kurikulárnej reforme. Rozhovor s Ankou: https://www.heroes.sk/anna-vilchova-rozhovor/.

Lenka Svoradová

Spoluzakladateľka

Pracovala v biznise, viedla oddelenie náboru, komunikácie a výberových procesov v Teach for Slovakia, aktuálne pôsobí v štátnej správe na Výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológe ako Hlavná projektová manažérka a Vedúca oddelenia komunikácie.

Eva Schmidtová

Spoluzakladateľka

Pracovala s deťmi, ktorým bol diagnostikovaný autizmus, pôsobila ako učiteľka v Rokycanoch a ako sprievodkyňa v súkromnej škole.

doc.PaedDr. Lada Kaliská, PhD.

Odborná garantka

Prodekanka pre vedu, výskum a umenie PF UMB. Národná koordinátorka International Society of Emotional Intelligence.

Spolupracujeme s: 

 • Mária Jaššová. Odborná riešiteľka pre tvorbu intelektuálnych výstupov pre kontinuálny rozvoj ľudských zdrojov na VÚDPaP-e, expertka na psychologické bezpečie detí pre KOMPAS.
 • Katarína Nagy Pázmány. Psychologička, psychoterapeutka, pôsobila ako projektová koordinátorka v Komenského inštitúte a projektová manažérka na VÚDPaP-e. V programe vedie podporné skupiny pre učiteľov.
 • Darina Vranová. Učiteľka, autorka knihy "Škriatkovia pomáhajú deťom – Motivačné a sebapoznávacie rozprávky", lektorka školení k rozvoju emocionálnej gramotnosti na školách, autorka blogov na eduworld.sk. V programe poskytuje konzultácie a aktivity do metodiky.
 • Michala Šuranová. Klinická psychologička venujúca sa vzťahovej väzbe a emocionálnej výchove, autorka kníh pre deti rozvíjajúcich emocionálnu inteligenciu https://eq-vychova.sk/. V KOMPASE zabezpečila konzultácie k metodike.
 • Martina Matrtajová. Konzultantka a trénerka mäkkých zručností, vo voľnom čase pripravuje metodické materiály a workshopy pre učiteľov v Zmudri. Pre programe vytvorila a realizovala tréningy pre učiteľov.

KONTAKT

lenka@kompaspredeti.sk

anna@kompaspredeti.sk
Program je realizovaný občianskym združením  EMTEGRA.
Antona Prídavka 4847/4, 080 01 Prešov 
IČO: 54364728